Regulamin rekrutacji

dokument oryginalny

 

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu
pt. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego
Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Poddziałania: RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe


§1 Informacje o projekcie

1. Projekt „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPWM RPWM.02.02.01.-28-0098/16-00 zawartej w dniu 22.12.2016 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem Warmińsko –Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego , zwanym dalej Instytucją Zarządzającą RPO WiM, w imieniu którego działają:
- Pan Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Pan Marcin Kuchciński Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
a Panem Dariuszem Sołtysem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sołtys CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe z siedzibą w Elblągu , ul Krótka 5 82-300 Elbląg reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Bartusia.

3. Celem głównym projektu jest podniesienie  wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Małdytach w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych

4. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 31.12.2018r.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach” zwanym dalej Projektem

2. Projekt obejmuje 4 zadania :
- zadanie nr 1 – utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK) oraz grupowe indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów w formie

• zajęć warsztatowych
• zajęć indywidualnych
• wizyt w zakładach pracy
• organizacji Giełdy szkół ponadgimnazjalnych
•  wsparcie rodziców/opiekunów w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego

- zadanie nr 2 – podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

• szkolenia wyjazdowe z obszaru prowadzenia zajęć metodą eksperymentu
• szkolenia z doradztwa edukacyjno - zawodowego

-zadanie nr 3 – wyposażenie 2 pracowni szkolnych

• matematycznej
• fizycznej

- zadanie nr 4 – zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu

• dla 15 uczniów zdolnych z matematyki
• dla 15 uczniów zdolnych z fizyki
• wyjazdy edukacyjne dla 30 uczniów zdolnych

§ 3 Ogólne zasady rekrutacji

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas I –III realizujących obowiązek nauki w Gimnazjum w Małdytach lub Szkole Podstawowej w Małdytach.

2. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie.

3. Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły wagi punktowe wg poniższej gradacji kryteriów ( maks. 100 pkt):

- niepełnosprawność lub deficyt rozwojowy -30 pkt
- uczniów objętych wsparciem GOPS- 25 pkt
- spoza Małdyty – 25 pkt
- uczniów zdolnych – 20 pkt

§ 4 Zasady rekrutacji uczestników

1. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada szkolny specjalista ds. organizacyjnych i koordynator projektu, którzy tworzą zespół rekrutacyjny

2. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się I-II 2017 ( oraz IX 2017  oraz IX 2018 )

3. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną ( spotkanie rekrutacyjne w Gimnazjum lub w Szkole Podstawowej na którym będzie przekazana informacja o projekcie i oferowanym wsparciu.)

4. Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzić poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie nr RPWM.02.02.01-28-0098/16-00 ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic / prawny opiekun) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie grup uczestników , którzy wezmą udział w projekcie oraz utworzenie list rezerwowych.

6. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego specjalisty ds. organizacyjnych.

7. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej Uczestników projektu.

§ 5 Prawa Uczestnika projektu.

1.  Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami projektu
c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie ( w imieniu dzieci rodzic/ prawny opiekun).
d) osobistego i bezpośredniego kontaktu z kadrą merytoryczna projektu oraz kadrą zarządzająca projektu w biurze projektu, które znajduje się w Gimnazjum w Małdytach.

§ 6 Obowiązki Uczestnika projektu.

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem
b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun)
c) uczestniczenia w zajęciach , na które został zakwalifikowany
d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności
e) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun).

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Gimnazjum w Małdytach, ul. Kopernika 13c, gdzie znajduje się Biuro Projektu.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020