O projekcie

W Gimnazjum w Małdytach od stycznia  2017 do grudnia 2018 r. będzie realizowany projekt pod nazwą "Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wnioskodawcą  projektu jest CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Elblągu. Koordynatorem projektu został pan Krzysztof Bratuś.

Partnerem projektu jest Gmina Małdyty, a osobą uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera pan  Marcin Krajewski, Wójt Gminy Małdyty

Działania w ramach typu projektu:

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego.
 3. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania fizyki i matematyki.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli fizyki  i matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 5. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie fizyki i  matematyki.

Cele projektu:

 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Małdytach w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno - zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych;
 2. Poprawienie funkcjonowania uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 3. Rozwijanie predyspozycji i zainteresowań uczniów zdolnych w zakresie matematyki i fizyki;
 4. Podniesienie kompetencji zawodowych  nauczycieli w obszarze:
  a) prowadzenia zajęć metodą eksperymentu;
  b) indywidualizacji pracy z uczniem w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego;
  c) podniesienie kompetencji  zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej;
 5. Utworzenie 2 pracowni szkolnych wyposażonych w nowoczesne narzędzia i materiały  dydaktyczne umożliwiające prowadzenie lekcji i zajęć opartych na metodzie eksperymentu, wykorzystywanych także przez uczniów Szkoły Podstawowej w Małdytach.
   

W ramach projektu planujemy zrealizować następujące działania:

 1. Utworzyć  Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) oraz grupowe i indywidualne doradztwo  edukacyjno – zawodowe  dla uczniów w formie:
  a) zajęć warsztatowych;
  b) zajęć indywidualnych – wykonanie Indywidualnych Profili Edukacyjno-Zawodowych (IPEZ) uczniom na podstawie testów, kwestionariuszy i wywiadów zawodowych, społecznych i psychologicznych;
  c) wizyty w zakładach pracy;
  d) organizację Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych;
  e) wsparcie rodziców/opiekunów uczniów  w zakresie doradztwa  edukacyjno - zawodowego.
 2. Podniesienie kompetencji  zawodowych  nauczycieli:
  a) 2 szkolenia wyjazdowe dla nauczyciela matematyki i fizyki, (po 40h) z obszaru prowadzenia zajęć  metodą  eksperymentu;
  b) 2 szkolenia 40h z doradztwa edukacyjno – zawodowego  dla  nauczyciela;
  c)  szkolenia stacjonarne w gimnazjum dla nauczycieli.
 3. Wyposażenie 2 szkolnych pracowni: matematycznej i fizycznej.
 4. Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie eksperymentu:
  a) dla 15 uczniów zdolnych z matematyki;
  b) dla 15 uczniów zdolnych z fizyki.
  c) 2 wyjazdy edukacyjne dla 30 uczniów  zdolnych: do Centrum Experyment w Gdyni i do Centrum Nauki  Kopernik w Warszawie.


Wartość projektu ogółem: 575 033,75 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 543 713,75 zł
Wkład UE: 488 778,69 zł
Wkład własny: 5,45%