Regulamin SU

dokument oryginalny


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH


Wstęp

Regulamin zawiera:

I.    Postanowienia ogólne.
II.    Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego.
III.    Organy Samorządu Uczniowskiego.
IV.    Zebrania Samorządu Uczniowskiego.
V.    Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
VI.    Tryb oraz sposób przeprowadzania wyborów.
VII.    Dokumentacja SU.
VIII.    Sposób finansowania działalności SU.
IX.    Przepisy końcowe.


§ I Postanowienia ogólne

1.    Podstawą prawną działania Samorządu Uczniowskiego działania Samorządu Uczniowskiego jest art. 55 ustawy o systemie oświaty z 07. 09.1991r. z dalszymi zmianami oraz Statut Szkoły.
2.    Samorząd Uczniowski nazywany dalej " Samorządem "tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum w Gimnazjum w Małdytach.
3.    Samorząd Uczniowski jest jedynym organem przedstawicielskim uczniów.
4.    Poniższy Regulamin określa ogólne zasady i formy działania Samorządu Uczniowskiego na terenie szkoły.
5.    Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
•    poprawy funkcjonowania ucznia w szkole zarówno w zakresie dydaktyczno-wychowawczym, jak i poprawy warunków pracy,
•    pośredniczy między Społecznością Uczniowską a Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
6.    Samorząd Uczniowski działa w oparciu o zasady określone w regulaminie.
7.    Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem szkoły.
8.    Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest dwóch nauczycieli wybranych przez społeczność szkolną, w tajnych wyborach, których głównym zadaniem jest wspieranie Samorządu w realizacji uchwalonych projektów.
9.    Bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Zarząd Prezydium Samorządu Uczniowskiego.


§ II Zadania i cele Samorządu Uczniowskiego

1.    Organizowanie społeczności uczniowskiej w spełnianiu obowiązków szkolnych.
2.    Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
3.    Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii, potrzeb, problemów i inicjatyw uczniów.
4.    Dbanie o sprzęt, urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły.
5.    Inspirowanie do prac społecznych i działalności charytatywnej.
6.    Zapobieganie powstawaniu konfliktów między uczniami i nauczycielami. W przypadku pojawienia się problemów i sporów zgłaszanie ich do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rzecznika praw ucznia lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
7.    Kształtowanie umiejętności samooceny, samodyscypliny i samokontroli.
8.    Zachęcanie do działalności społecznej, kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
9.    Opracowanie kryteriów konkursów klas (wystrój klas, czystość i porządek w salach, dyscyplina na lekcjach, udział w konkursach i zawodach sportowych).
10.    Opiniowanie projektu Statutu Gimnazjum lub jego zmian, Programu wychowawczego, Programu działań profilaktycznych.
11.    Przedstawianie właściwym organom szkoły wniosków i opinii w sprawach Gimnazjum, a w szczególności:
•    praw i obowiązków ucznia,
•     regulaminu oceniania zachowania uczniów i innych regulaminów wewnętrznych.


§ III Organy Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.


§ IV Zebrania Samorządu Uczniowskiego.

Zebrania Zarządu zwoływane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeby na wniosek przewodniczącego lub opiekuna Samorządu. Zebrania są protokołowane.


§ V Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

1.    Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2.    Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
3.    Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.
4.    Ma prawo do opiniowania wszelkich działań Samorządu Uczniowskiego.


§ VI Tryb oraz sposób przeprowadzania wyborów

1.    Przewodniczący oraz jego zastępca są wybierani na okres 1 roku szkolnego.
2.    W celu przeprowadzenia wyborów Opiekunowie Samorządu powołują Szkolną Komisję Wyborczą złożoną z:

•    przedstawicieli wszystkich klas,
•    opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

3.    Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadza wybory w poszczególnych klasach, a następnie oblicza ilość głosów w nich oddanych.
4.     Sposób przeprowadzenia wyborów:

a.    Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę opiekunowi samorządu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem kampanii;
b.    komisja wyborcza musi opublikować listę kandydatów do samorządu i podać ją do publicznej wiadomości w gablotach ogłoszeniowych i na stronach szkolnej witryny internetowej w dniu rozpoczęcia kampanii wyborczej;
c.    kampania wyborcza rozpoczyna się na dwa tygodnie przed wyborami;
d.    prawo kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego ma uczeń posiadający aktualną ocenę zachowania, co najmniej poprawną oraz pozytywne wyniki w nauce;
e.    głosowanie przeprowadzają członkowie SKW we wszystkich klasach;
f.    głosowanie jest tajne, bezpośrednie, równe, powszechne;
g.    uczniowie głosują poprzez zapisanie imienia i nazwiska kandydata, na którego chcą oddać głos, na karcie do głosowania;
h.    po zamknięciu głosowania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej liczą wszystkie głosy oddane na kandydatów;
i.    czynne prawo wyborcze gimnazjum mają wszyscy uczniowie klas gimnazjum;
j.    bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym) gimnazjum przysługuje uczniom klas I, II i III gimnazjum;
k.    kandydat, który uzyska największą ilość głosów zostaje przewodniczącym Samorządu Szkolnego. Kandydat, który uzyska drugą ilość głosów zostaje zastępcą przewodniczącego Samorządu Szkolnego, Kandydat, który zajmie trzecie miejsce w wyborach zostaje skarbnikiem, kolejne miejsce w wyborach – kandydat zostaje sekretarzem, pozostali kandydaci zostają członkami Samorządu Uczniowskiego;
l.    po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.


§ VII Dokumentacja SU

1.    Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w czasie wolnym od zająć szkolnych. Przewodniczący samorządu klasowego ma obowiązek przekazania wszystkich informacji, planów pracy oraz terminów ważniejszych przedsięwzięć na najbliższej godzinie wychowawczej całej społeczności klasowej.
2.    Roczny plan pracy opracowuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z samorządami klasowymi.
3.    Rozliczenie finansowe prowadzi opiekun Samorządu Uczniowskiego.


§ VIII Sposób finansowania działalności SU.

1.    Samorząd Uczniowski może gromadzić własne fundusze i wykorzystywać je na swoją działalność.
2.    Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą pochodzić z organizacji imprez takich jak dyskoteki, zbiórki surowców wtórnych, sprzedaży gazetki szkolnej, a także środków przekazywanych przez Radę Rodziców i innych darczyńców.
3.    Za prawidłową gospodarkę funduszem odpowiada skarbnik Zarządu w porozumieniu z opiekunem samorządu.


§ IX Przypisy końcowe

1.    Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2.    Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
3.    Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
4.    Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane, po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów, w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.
5.    Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez dyrektora szkoły i opiekuna samorządu.
 

Opiekun SU